Όροι Χρήσης

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ  MACRONSTORECRETA.GR
Τελευταία τροποποίηση:
23.09.2021Αυτός ο Ιστότοπος είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου ( στο εξής «Ηλεκτρονικό κατάστημα») που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία  «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Macronstore Creta»  ( στο εξής «Εμείς» «εμάς» ή «Κατάστημα»), η οποία εδρεύει στους Κούμους Ρεθύμνου με Τ.Κ. 47132 και με τηλέφωνο επικοινωνίας 2831025005, Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:  cretamacronstore@gmail.com.  


Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις (στο εξής «Όροι Χρήσης») θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση macronstorecreta.gr (στο εξής «η Ιστοσελίδα»). Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. 

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε δεν θα πρέπει να πατήσει «κλικ», να αποδεχθεί ή με άλλο τρόπο να συμφωνήσει, στους παρόντες Όρους Χρήσης και οφείλει με ευθύνη του να μην συνεχίσει την επίσκεψη, να παύσει τη χρήση του ιστοτόπου καθώς επίσης και κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.    Γενικοί όροι


Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Σας ενημερώνουμε ότι με μόνη την ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, θα τίθεται σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου. Μόνη η ανάρτηση όρων στον παρόντα ιστότοπο, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. 

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα και διέπονται από την ισχύουσα ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.     Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Το κατάστημα δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα του Καταστήματος, όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Το κατάστημα, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διατίθενται προϊόντα αποκλειστικά για ατομική χρήση από τον αγοραστή και απαγορεύεται η περαιτέρω μεταπώληση. 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι λόγω τεχνικών θεμάτων και λοιπών λόγων πέραν του ελέγχου μας, τα χρώματα, οι υφάνσεις και τα πραγματικά μεγέθη των προϊόντων μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με αυτά που εμφαίνονται στην οθόνη. 


    Περιορισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα macronstorecreta.gr παρέχει το Περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. 


Το Κατάστημα στα πλαίσια των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. 


Σε καμία περίπτωση το Κατάστημα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


    Ευθύνη Χρήστη 


Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται  να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 


    Πνευματικά Δικαιώματα 


Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. εικόνες, πληροφορίες, δεδομένα, εμπορικό σήμα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου  macronstorecreta.gr που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.


Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Καταστήματος ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.


     

  7. Δικτυακοί τόποι Τρίτων Ο παρών δικτυακός τόπος πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το macronstorecreta.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.


  8. Προσωπικά δεδομένα 


Για την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, αλλά και τη διενέργεια των αγορών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, είναι απαραίτητη η εκ μέρους του καταναλωτή γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών του δεδομένων. Τα στοιχεία που θα ζητηθούν συνήθως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση αποστολής των προς πώληση προϊόντων, ο αριθμός του τηλεφώνου, η ηλεκτρονική του διεύθυνση κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας τα στοιχεία της πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας τα οποία όμως δε συλλέγονται από το Κατάστημά μας αλλά καταχωρούνται αμέσως σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας Πειραιώς. 


Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη μπορούν να ζητηθούν είτε κατά την εγγραφή του ως χρήστη στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και για την ολοκλήρωση κάποιας Παραγγελίας, είτε για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου ( “newsletter”) σχετικά με τα νέα και τις προσφορές μας. 


Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) ο Καταναλωτής αποδέχεται ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του κοινοποιήσεις δύνανται να γίνονται και στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.


Σε κάθε στάδιο συλλογής προσωπικών δεδομένων θα ζητήσουμε την συγκατάθεση του Καταναλωτή για την συλλογή, χρήση και αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 


Το Κατάστημά μας ενημερώνει συνεχώς τους Καταναλωτές για τα δικαιώματά τους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο κάθε στάδιο που τυχόν αυτά συλλέγονται. Ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα στη διόρθωση των δεδομένων που τηρούνται, δικαίωμα διαγραφής αυτών, δικαίωμα να ζητήσει την επεξεργασία των δεδομένων και δικαίωμα να ζητήσει την φορητότητα αυτών, όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί κατά περίπτωση. ( αρ.33-35 Ν.4624/2019). 

Επίσης ο Καταναλωτής έχει τα δικαιώματα αντίρρησης και εναντίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 


Το Κατάστημά μας σε καμία περίπτωση δεν διακινεί προσωπικά στοιχεία των Χρηστών/ Καταναλωτών σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Ενημερώνουμε τους Χρήστες ότι η ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθεί από το Κατάστημά ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε για την παράδοση της παραγγελίας τους. Η ηλεκτρονική διεύθυνση των Χρηστών, που μας έχουν δώσει κατόπιν ρητής συναίνεσης να επεξεργαζόμαστε εντός των νόμιμων σκοπών τα στοιχεία τους, θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή των ενημερωτικών newsletter του Ηλεκτρονικού Καταστήματός μας, ενώ τη λήψη τους μπορεί να διακόψει ανά πάσα στιγμή, μέσω της σελίδας του λογαριασμού του ή στέλνοντας μας email στο  cretamacronstore@gmail.com.Το Κατάστημά μας εγγυάται ότι θα διαγράψει τα στοιχεία επικοινωνίας σας από τις λίστες επικοινωνίας και δεν θα λάβετε ξανά ενημέρωση για τον σκοπό αυτό (ενημερωτικές- προωθητικές ενέργειες).  

 

  9. Παραγγελία – Αγορά Προϊόντων


Πότε συνάπτεται η σύμβαση αγοράς με το Κατάστημά: Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της εκάστοτε παραγγελίας, ο Καταναλωτής καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η κάθε παραγγελία θα αρχειοθετείται στις βάσεις δεδομένων μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης, εκτός εάν προβλέπει διαφορετικά ο νόμος ή ο Καταναλωτής μας έχει δώσει την συγκατάθεση του για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που μας κοινοποιεί. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Χρήστη, το οποίο μήνυμα θα πιστοποιεί την παραλαβή/ λήψη της παραγγελίας από το Κατάστημα. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η σύμβαση αγοράς με το Κατάστημα.


Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με εσάς τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσετε την παραγγελία αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε την παραγγελία σας και να την διορθώσετε.


Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται υπόκεινται σε έγκριση από το Κατάστημα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Καταστήματος να αρνηθεί την παραγγελία, για τους ακόλουθους λόγους: 


(α) Εάν τα Προϊόντα που βλέπει ο Καταναλωτής στην Ιστοσελίδα δεν είναι πλέον διαθέσιμα.

(β) Εάν δεν έχουμε κατορθώσει να λάβουμε έγκριση της πληρωμής.

(γ) Εάν υπάρχει κάποιο λάθος στην παρουσίαση των Προϊόντων στην Ιστοσελίδα, όπως λάθος τιμολόγησης ή λάθος στην περιγραφή.


Αφού ολοκληρωθεί η παραγγελία κάθε Καταναλωτή, θα αποστείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας, με τον αριθμό της παραγγελίας και τα στοιχεία των Προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε, καθώς και τα στοιχεία της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς που θα σας παραδώσει τα Προϊόντα. 


  10. Περιορισμοί ευθύνης σε περίπτωση αναγραφής εσφαλμένης τιμής ή εσφαλμένης αποστολής


α) Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, το Κατάστημα δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση Προϊόντων που, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή αλλά σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων Προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα Προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα Προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα. 


β) Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων Προϊόντων, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης του Καταστήματος και επιστροφής των Προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους του Καταστήματος και εσείς από την πλευρά σας καθυστερείτε να επιστρέψετε τα Προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή σας αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των Προϊόντων, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και οφείλετε να καταβάλετε την αξία τους.  11. Τιμές Πωλούμενων Προϊόντων- Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων

Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας είτε με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους, αν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη. Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε Προϊόν ως τελική τιμή περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος Φ ΠΑ.